СЛУЖБА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА (HACCP)

НАССР је систем који дефинише, оцењује и контролише типичне и значајне опасности за безбедност животних намирница – дефинишемо битне основе хигијене у складу са захтевима Комисије Codex Allimentarius – проценом ризика, одређивањем критичних контролних тачака применом стабла одлучивања превасходно у оквиру НАССР система.

Руководилац Службе контроле квалитета поседује лиценцу оцењивача тј. аудитора  система квалитета које су му издате од стране акредитованих међународно признатих сертификационих  тела.

Улога службе контроле квалитета :

Служба контроле квалитета је систематизована и функционише као мултидисциплинарни тим са циљем да имплементира, сертификује, одржава, побољшава и усавршава систем квалитета увођењем низа серија стандарда ISO и HACCP система у интегрисаном облику уз примену и поштовање Законске регулативе.
Улога Службе је да испуњавањем захтева конкретних система квалитета формира и  управља документима, чиме ће праћење процеса рада у свим сегментима бити документовано, верификовано и под стручном контролом мултидисциплинарног тима оспособљених, сертификованих стручњака Службе контроле квалитета.