ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

Делатност Установе регулисана је Законом о Основама система васпитања и образовања ( « Сл. гласник РС « бр. 62/03 ). Пропис из чл. 153. истог Закона предвиђа да се до доношења нових примењују постојећа подзаконска акта, донета на основу Закона о друштвеној бризи о деци, а који нису у супротности са Законом о основама система васпитања и образовања.

Решењем Окружног привредног суда у Лесковцу, фи. бр. 1751/78 од 1978., уписано је у судски регистар овог суда конституисање радне организације Дечји вртић „Милка Диманић“, потпуна одговорност, Власотинце, ул. 12.бригаде бр.34, делатност радне организације дневни боравак и предшклско васпитање и образовање деце.

Усклађивањем са Законом о друштвеним  делатностима, Окружни  привредни суд у Лесковцу доноси решење фи. бр. 19/91 о промени назива радне организације у Предшколску установу „Милка Диманић“ Власотинце.

Решењем Окружног привредног суда у Лесковцу фи. бр. 1185/92, долази до промене. тј. проширења делатности Предшколске установе, која гласи: Дневни боравак, васпитање и образовање, исхрана, нега и очување здравља, дневни одмор и рекреација деце предшколског узраста и активности у области културе, продужени боравак, исхрана и одмор, производња и продаја хране, дидактичког материјала, лутака и играчака.

Организација Установе је усклађена са одредбама Закона о јавним службама и Закона о основама система образовања и васпитања.