ФИНАНСИРАЊЕ

 

Средства за финансирање делатности Дечјег вртића обезбеђују се у буџету Републике, буџету локалне самоуправе и партиципацијом родитеља- корисника услуга.

У буџету Републике обезбеђују се средства за  остваривање припремног предшколског програма у години пред полазак у школу – у трајању од 4 сата дневно.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања у буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују се области предшколског васпитања и образовања средства за:

  • Остваривање делатности предшколског васпитања и образовања (полудневни и целодневни боравак, исхрана, нега, превентивна заштита деце предшколског узраста) у висини од 80% од економске цене по детету, укључујући личне дохотке, накнаде и друга примања, социјалне доприносе на терет послодавца, порез на фонд зарада, отпремнине и помоћи запослених у вртићу и остале текуће расходе
  • Стручно усавршавање запослених
  • Превоз запослених
  • Изградњу и капитално одржавање зграда и објеката и пројектно планирање
  • Опремање објеката

 

Установа може учешћем родитеља, донатора, спонзора или од проширене делатности да обезбеди средства за виши стандард од утврђеног педагошког стандарда, и то побољшање стандарда образовања и васпитања у погледу простора, опреме и средстава за остваривање програма који нису делатност установе, за исхрану и помоћ деци.