ЛИЧНА КАРТА УСТАНОВЕ

Седиште Предшколске установе ”Милка Диманић” Власотинце налази се у Власотинцу у ул. 12. бригаде 34.

У мрежи Предшколске установе ”Милка Диманић” Власотинце налази  се 11 објеката наменски грађених за боравак деце и 8 прилагођених простора .

У складу са капацитетом  вртића и са верификованим простором за боравак деце, у Установи је за Радну 2019/2020. годину формирано укупно васпитно-образовна група.

Групе и број деце у групи формирани су у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању (”Службени гласник РС”, број 18/2010, 101/2017, 113/2017-други закон,95/2018- други закон и 10/2019) и у складу са Правилником о критеријумима за већи, односно мањи број деце у васпитној групи (”Службени грасник РС”, бр. 1/93 и 67/94, 18/2010).