ОРГАНИ УПРАВЉАЊА

У предшколској установи орган управљања је:

Управни одбор.

Чланове именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а чине га по три представника запослених, Савета родитеља и оснивача. Председника управног одбора бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова овог органа управљања. Мандат чланова управног одбора траје 4 године.

Надлежности управног одбора предшколске установе су:

 1. доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте;
 2. доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи програм рада и усваја извештаје о њиховом остваривању;
 3. утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике;
 4. доноси финанијски план установе;
 5. усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
 6. расписује конкурс и бира директора;
 7. разматра задатке образовања и васпитања и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
 8. одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
 9. обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

За обављање послова из своје надлежности управни одбор предшколске установе одговара скупштини јединице локалне самоуправе – скупштини.

– Савет родитеља

Савет родитеља предшколске установе има најмање 15 чланова, у складу са статутом, а надлежност му је између осталог, да:

 1. предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања;
 2. предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
 3. даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програма наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
 4. разматра и друга питања утврђена статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује управном одбору, директору и стручним органима установе.

Директор

Директор установе руководи радом установе

За директора установе може да буде изабрано лице које има високо образовање, лиценцу за васпитача, педагога, психолога и другог стручног сарадника, положен испит за директора установе и најмање пет година радног стажа у области образовања и васпитања.

За директора установе може да буде изабран и васпитач који има више образовање, лиценцу за васпитача, положен испит за директора и најмање десет година радног стажа у области образовања и васпитања.

Директора установе бира управни одбор на основу јавног конкурса, по прибављеном мишљењу васпитно-образовног већа, на начин и по поступку прописаним статутом.

Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе.

Директор за свој рад одговара органу управљања и министру.

Осим послова утврђених законом и статутом установе, директор:

 • планира и организује остваривање програма образовања и васпитања;
 • стара се о осигурању квалитета и унапређивању образовно-васпитног рада;
 • стара се о остваривању развојног плана установе.

На основу члана 61. Закона о основама система образовања и васпитања (”Службени гласник РС”, број 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04), члана 24. Закона о раду (”Службени гласник РС” број 24/05 и 61/05 и  Статута Предшколске установе ”Милка Диманић” Власотинце,  директор Установе доноси правилник о систематизацији радних места.

На основу броја формираних васпитно-образовних група и броја уписане деце, у складу са чланом 57 Закона о друштвеној бризи о деци и Правилника о ближим условима за почетак и обављања делатности установа за децу (”Службени гласник РС” бр. 50/94 и 6/56) за обављање делатности Установе потребна су……запослених.

Стручни органи

Стручни органи Установе су: васпитно-образовно веће и стручни активи, у складу са статутом.

Васпитно-образовно веће предшколске установе чине васпитачи и стручни сарадници. Васпитно-образовно веће и стручни активи имају председнике који чине педагошки колегијум, коме председава директор или помоћник директора предшколске установе.

Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове о одређеним питањима из делокруга рада директора, а у складу са овим Законом и статутом установе.

Стручни органи:

 • старају се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе;
 • прате остваривање програма образовања и васпитања;
 • старају се о остваривању циљева и задатака образовања и васпитања; вреднују резултате рада васпитача или стручног сарадника;
 • прате и утврђују резултате рада деце и ученика;
 • предузимају мере за јединствен и усклађен рад са децом и ученицима у процесу образовања и васпитања и решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада.

Секретар

Секретар предшколске установе обавља управне, нормативно-правне и друге послове у дечјем вртићу. Услови за секретара установе прописани су горе поменутим Законом и статутом.